§ 1. Wprowadzenie

Regulamin użytkownika Systemu Zamówień Internetowych B2B ISSKRA określa zasady sprzedaży towarów przez Isskra Romuald Skierka za pośrednictwem Internetu, zgodnie z ofertą handlową zawartą w Internecie pod adresem: www.isskra.pl 

ISSKRA Romuald Skierka
ul. Leśna 1/3, 77-141 Borzytuchom
NIP: 842-164-42-13

   1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

        1. Dystrybutor - należy przez to rozumieć podmiot, który przekazał firmie Isskra dokument „Informacja o Dystrybutorze”,

        2. B2B ISSKRA - należy przez to rozumieć system sprzedaży towarów firmy ISSKRA Romuald Skierka za pośrednictwem Internetu,

        3. dostęp do Systemu - należy przez to rozumieć prawo dostępu do systemu zgodnie z uprawnieniami przyznanymi Dystrybutorowi przez ISSKRA. Dystrybutor otrzymuje dostęp, umożliwiający przeglądanie oferty ISSKRA, składanie zamówień oraz monitorowanie rozliczeń pomiędzy Dystrybutorem i ISSKRA,

        4. „Informacja o Dystrybutorze” – dokument stanowiący podstawę nawiązania współpracy w zakresie sprzedaży produktów z aktualnej oferty handlowej firmy ISSKRA Romuald Skierka

§ 2. Dostęp do Systemu

    1. Dostęp do systemu może być przyznany wyłącznie Dystrybutorowi. Przyznając dostęp

ISSKRA udostępnia Dystrybutorowi indywidualne: login i hasło. Zakończenie współpracy z Dystrybutorem skutkuje utratą prawa dostępu do Systemu.

    2. Dystrybutor może zmienić hasło w systemie ISSKRA nie ma dostępu do haseł Dystrybutora.

    3. Dystrybutor ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie loginu i hasła. Dystrybutor zobowiązany jest do nieudostępniania loginu i hasła osobom nieupoważnionym.

    4. Zalogowanie się do Systemu przy użyciu uzyskanego przez Dystrybutora hasła i loginu, stanowi akceptację treści niniejszego regulaminu.

    5. Isskra zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia dostępu do Systemu bez podania przyczyn.

    6. Isskra ma prawo cofnąć Dystrybutorowi dostęp do Systemu, który zalega z płatnościami faktur. Cofnięcie dostępu do Systemu może mieć miejsce także w sytuacji, gdy Dystrybutor prowadzi działalność konkurencyjną wobec Isskra

    7. Uzyskanie przez Dystrybutora dostępu do Systemu jest jednoznaczne ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowej Isskra.pl za pomocą poczty elektronicznej. Można w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej, kontaktując się z Isskra za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: biuro@isskra.pl

§ 3. Zamówienia

    1. Strony ustalają, że zamówienia składane drogą internetową w Systemie nie wymagają potwierdzenia przez Dystrybutora w innej formie i są traktowane jak złożone w formie pisemnej. Niezależnie od możliwości składania zamówień za pośrednictwem Systemu Dystrybutor może składać zamówienia także telefonicznie lub e-mail. Firmie Isskra przysługuje prawo zweryfikowania zamówienia i odmowy jego realizacji bez podania przyczyn.

    2. Wszystkie ceny prezentowane w Systemie są cenami netto, nie zawierającymi podatku VAT., z zastrzeżeniem ust. 4.

    3. Złożenie zamówienia w Systemie jest jednocześnie zaakceptowaniem przez Dystrybutora warunków gwarancji udzielanej przez ISSKRA na zamawiane produkty.

    4. Przedstawione w Systemie dane produktów mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

    5. Dystrybutorowi nie przysługuje odszkodowanie z tytułu dostaw wykonanych niezgodnie z terminem.

    6. Nieodebranie przez Dystrybutora zamówionego towaru stanowi podstawę do dochodzenia przez ISSKRA stosownego odszkodowania oraz cofnięcia dostępu do Systemu.

    7. Brak zakupów przez Dystrybutora u ISSKRA w okresie 180 dni, skutkuje zawieszeniem dostępu Dystrybutora do Systemu. Zawieszenie dostępu do Systemu nie pozbawia Dystrybutora możliwości dokonywania zamówień produktów ISSKRA w sposób tradycyjny tj. telefonicznie, mailowo lub faxem. W takim wypadku przywrócenie dostępu do Systemu Dystrybutorowi (to samo hasło i login) następuje w dniu, w którym wystawiona zostaje przez ISSKRA faktura potwierdzająca zakup produktów za co najmniej 500,00 PLN netto.

§ 4. Ceny

    1. Cena towaru sprzedawanego Dystrybutorowi jest ustalana indywidualnie dla każdego Dystrybutora przy uwzględnieniu m.in. obrotu dotychczasowej sprzedaży i wielkości realizowanej transakcji.

    2. Ceny są określane przez ISSKRA. Do cen jest doliczany podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz koszt przesyłki towaru.

    3. Poziom cen Dystrybutora jest informacją poufną objętą tajemnicą handlową.

    4. Do każdego zamówienia klienta zostanie doliczony koszt transportu według zasad obowiązujących w ISSKRA Romuald Skierka. 

§ 5. Rozliczenia

    1. Dystrybutor upoważnia ISSKRA do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

    2. W przypadku przedpłaty płatnej przelewem towar może być odebrany wyłącznie po potwierdzeniu wpłaty na rachunek ISSKRA.

    3. Przez datę zapłaty dokonywanej w drodze przelewu bankowego Strony rozumieją uznanie rachunku bankowego ISSKRA.

    4. W przypadku opóźnień w zapłacie ceny przy sprzedaży z odroczonym terminem płatności Dystrybutor zobowiązany jest do zapłaty odsetek w wysokości ustawowej.

    5. ISSKRA ma prawo wskazać inne miejsce płatności niż wskazane na fakturze w odrębnym piśmie skierowanym do Dystrybutora.

§ 6. Zasady zachowania tajemnicy handlowej

    1. Dane o cenach produktów oferowanych przez ISSKRA w Systemie oraz o ich dostępności w ramach tego Systemu służą wyłącznie do celów związanych z zakupem od ISSKRA oferowanych przez niego produktów.

    2. Dystrybutor nie może przekazywać osobom trzecim danych, o których mowa w pkt. 1 jak również nie może ich wykorzystywać lub przetwarzać dla innych celów niż związane z zakupem towarów od ISSKRA. W wypadku naruszenia powyższego zakazu

ISSKRA może cofnąć Dystrybutorowi prawo dostępu do Systemu.

    3. W przypadku naruszenia przez Dystrybutora postanowień ust. 1 lub 2 jest on zobowiązany zapłacić karę umowną w kwocie 10.000 zł. ISSKRA może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 7. Zasady dostaw

    1. Transport zamawianych produktów z magazynu zostanie wykonany przez spedycję, która aktualnie współpracuje z ISSKRA Dostawa zostanie zrealizowana na koszt ISSKRA przy wypełnieniu minimum logistycznego którego wartość wynosi 500 zł netto. Na specjalne życzenie Dystrybutora, towar może być dostarczony inną firmą spedycyjną (różną od współpracującej z ISSKRA) lecz koszty związane z dostawą ponosi w tym momencie Dystrybutor.

    2. Termin dostawy do Dystrybutora wynosi 3 dni robocze.

§ 8. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu.

1.Zwrotowi podlega wyłącznie Towar pełnowartościowy, co oznacza, że Towar:

a) nie może nosić śladów użytkowania,

b) musi być nieuszkodzony, sprawny technicznie,

c) musi posiadać nienaruszone oryginalne folie zabezpieczające Towar, plomby i naklejki producenta,

d) musi zostać dostarczony w oryginalnym, niezniszczonym, niereperowanym za pomocą taśmy klejącej opakowaniu, które zawiera wszystkie fabryczne zabezpieczenia (np.: styropiany mocujące, fizeliny),

e) musi być kompletny –musi zawierać wszelkie akcesoria wydane podczas zakupu towaru, instrukcję obsługi inne dokumenty wydane razem z Towarem

2. W przypadku zwrotu towaru Klient proszony jest o przesłanie drogą mailową na adres biuro@isskra.pl lub pocztową w formie pisemnej na adres ISSKRA ul. Leśna 1/3, 77-141 Borzytuchom oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do ustawy prawa konsumenckiego, na formularzu odstąpienia od umowy lub w innej formie zgodnej z prawem konsumenckim.

3. W razie odstąpienia od umowy uważana jest ona za niezawartą, a konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. Musi jednak ponieść koszt zwrotnej przesyłki towaru.

4. Klient ma obowiązek zwrócić towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.

Zwrot pieniędzy

1. Zwroty pieniędzy realizowane są przez firmę przelewem na wskazany rachunek bankowy lub w inny sposób zaakceptowany przez klienta.

2. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane do Klienta w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przez sprzedawcę zwróconego towaru.

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel firmy przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§ 9. Reklamacje

Klient wypełnia protokół reklamacyjny (pobierz). Do zgłoszenia dołącza kopię dowodu zakupu towaru. Reklamacje zgłaszane w innej formie będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

2. Zgłoszenie reklamacji Klient wysyła drogą elektroniczną na adres: biuro@isskra.pl

3. Dział Reklamacji weryfikuje zgłoszenie, powiadamia klienta o przyjęciu reklamacji oraz nadaje mu numer. Do każdej reklamacji podchodzimy w sposób indywidualny, dlatego serwisant przedstawia propozycję dalszego postępowania w sprawie – może na przykład poprosić o odesłanie towaru do siedziby firmy ISSKRA

4. Reklamowany towar klient odsyła na swój koszt do siedziby firmy ISSKRA Romuald Skierka ul. Leśna 1/3 77-141 Borzytuchom za pośrednictwem firmy kurierskiej lubi innego przewoźnika. Klient zobowiązany jest do odesłania towaru w oryginalnym opakowaniu lub gdy go nie posiada w opakowaniu zastępczym zapewniającym ochronę towaru przed uszkodzeniem w transporcie. Do paczki należy włożyć protokół reklamacji oraz dowód zakupu.

6. Jeżeli zgłoszenie reklamacji jest kompletne i nastąpiło zgodnie z Procedurą, zasadność reklamacji zostanie rozstrzygnięta w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia zgłoszenia. Towar może zostać naprawiony, wymieniony lub – jeśli dany model nie jest już dostępny – wymieniony na produkt o podobnych parametrach. W sytuacji, gdy nie będziemy w stanie dostarczyć odpowiedniego zamiennika, postaramy się zaproponować Państwu zadowalające rozwiązanie np. zwrot pieniędzy.

§ 10. Postanowienia końcowe

    1. W przypadku, gdy Dystrybutorem są wspólnicy spółki cywilnej, spółka jawna, komandytowa lub spółka komandytowo-akcyjna, dotychczasowi lub nowi wspólnicy tych spółek albo osoby do tego upoważnione są zobowiązani powiadomić ISSKRA pismem wraz z załączonym odpisem stosownego dokumentu o każdorazowej zmianie składu osobowego tych spółek, pod rygorem odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną brakiem powiadomienia ISSKRA o zaistniałej zmianie.

    2. Niniejszy regulamin wiąże Strony od dnia zalogowania się do Systemu do dnia rezygnacji z uczestnictwa w Systemie przez Dystrybutora lub cofnięcia dostępu do Systemu.

    3. Rezygnacja z uczestnictwa w Systemie jest skuteczna po wypełnieniu wszystkich zobowiązań Dystrybutora wobec ISSKRA.

    4. Regulamin uchyla wszelkie umowy i porozumienia zawarte pomiędzy Stronami w zakresie objętym niniejszym regulaminem.

    5. O zmianach regulaminu ISSKRA poinformuje Dystrybutorów za pośrednictwem Systemu

 

Oświadczenie administratora danych – wykonanie obowiązku informacyjnego

Informujemy, iż od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) niniejszym informujemy, iż przetwarzamy Państwa dane osobowe. Wszelkie szczegóły w tym zakresie zostały opisane poniżej.

Administrator danych osobowych

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest ISSKRA Romuald Skierka ul. Leśna 1/3    77-141 Borzytuchom.

Zakres powierzonych danych

2) Zakres powierzonych danych (nazwa firmy, imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miejscowość, e-mail, telefon, nip, regon, nr konta bankowego) jest przetwarzane w celach:

    a. Zawarcia oraz realizacji umowy,

    b. Realizacji zapytań ofertowych,

    c. dokonywania prawidłowych rozliczeń związanych z zawartą umową, zarówno z Państwem jak i z organami skarbowymi,

    d. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami,

    e. przygotowywania i rozpatrywania reklamacji,

    f. celów podatkowych,

    g. archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

    h. dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowany (art. 13 ust. 2 pkt. f RODO).

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

3) Administrator danych może powierzyć Państwa dane osobowe do dalszego przetwarzania:

    a. Podmiotom zapewniającym obsługę prawną

    b. podmiotom obsługującym systemy informatyczne oraz obsługującym sieć telekomunikacyjną Administratora danych,

    c. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,

    d. podmiotom świadczącym usługi transportowe w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zawartych umów

    e. może przekazać dane osobowe do państwa trzeciego zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt f RODO jedynie w celu wykonania umowy.

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do zawarcia umowy, zaś w przypadku realizacji umowy przez okres równy terminowi wynikającemu z tej umowy, a także w związku z wykonywaniem obowiązków nałożonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa – ustawa o rachunkowości, ustawy podatkowe, rozporządzenie w sprawie reklamacji usług oraz w celach związanych z windykacją naszych należności wynikających z nieopłaconych faktur za świadczone usługi – do czasu przedawnienia roszczeń.

Prawa do wglądu w dane osobowe

4) Przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie Państwa danych może naruszać przepisy prawa.